CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Sôi nổi chào mừng ngày truyền thống ngành Bưu điện

Trong không khí cả nước hướng tớì kỷ niệm 65 năm Cách mạng
 

Khai mạc VNPT Week 2010

Ngày 9/8/2010 tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính
 

Đổi mới cách bán hàng ở một Bưu điện miền núi

Mai Châu là một huyện miền núi cao của tỉnh Hoà
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Phòng kinh doanh:
0283-515-0584
Phòng hành chánh:
0283-515-0585
Phòng kế toán:
0283-515-1133

LIÊN KẾT WEBSITE
CÁC TIỆN ÍCH KHÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người online: 6
Tổng lượng truy cập: 401054


DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG

 

STT

 

TÊN CÔNG TRÌNH

Gtrò nhaø thaàu thöïc hieän

 

TEÂN CÔ QUAN ÑOÁI TAÙC KYÙ HÔÏP ÑOÀNG

 

1

CAÙP ÑOÀNG

 

 

 

2

XDM maïng caùp chính vaø caùp phoái traïm Long Thôùi

 

           1,967

 

BQL Döï aùn caùc CTTT

 

3

Heä thoáng thoâng tin thuoäc Böu Ñieän TPHCM trong phaïm vi coâng trình xaây döïng caàu Nguyeãn Vaên Cöø

 

              911

 

CTÑT Taây Thaønh Phoá

 

4

Ngaàm hoaù maïng caùp ñieän thoaïi coâng ty ñieän thoaïi Ñoâng quaûn lyù doïc ñöôøng NKKN - khu vöïc traïm Traàn Quoác Thaûo vaø Tuù Xöông

 

                     937

 

CTÑT Ñoâng Thaønh Phoá

 

5

LÑ tuyeán caùp ngaàm 200x2 töø 125 HBT vaø soá 02 HV ñeán 235 Nguyeãn vaên Cöø

 

           1,095

 

Cuïc KT NV II - Boä CA

 

6

BS maïng caùp caùc huyeän vaø TX Vónh Long

 

           1,112

 

Böu Ñieän Vónh Long

 

7

Maïng caùp phoái traïm Khaùnh Hoäi 1

 

              904

 

BQL Döï aùn caùc CTTT

 

8

Di dôøi caùp thoâng tin pv MR ñöôøng Tröôøng Chinh

 

           1,197

 

CTÑT Taây Thaønh Phoá

 

9

MR maïng haàm coáng vaø cchính traïm Phong Phuù

 

           2,186

 

BQL Döï aùn caùc CTTT

 

10

XDM haàm coáng vaø caùp chính ñaøi Gia Ñònh  . HM : XDM maïng haàm coáng (coâng trình thaàu)

 

                 1,358

 

BQL Döï aùn caùc CTTT

 

11

Maïng caùp chính vaø caùp phoái traïm 19/5

 

           1,993

 

BQL Döï aùn caùc CTTT

 

12

XDM haàm coáng vaø caùp chính ñaøi Bình Thaïnh  . HM : XDM maïng haàm coáng (coâng trình thaàu)

 

                 2,533

 

BQL Döï aùn caùc CTTT

 

VIDEO QUẢNG CÁO
TÌM KIẾM
ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC
QUẢNG CÁO
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN
Trụ sở chính: 49 Bis Trần Bình Trọng - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84.8 3515 0585   -   Fax: 84.8 3515 0580    -    Email: congtrinhbd@ptco.com.vn
Copyright 2010 - 2015 www.ptco.com.vn . All rights Reserved                            Design by www.ngonhaidang.com